Our Shoji Line

shoji-1.jpg (21703 bytes) shoji2.jpg (25346 bytes) shoji3.jpg (68266 bytes) shoji4.jpg (12401 bytes)
Shoji 1 Shoji 2 Shoji 3 Shoji 4
shoji-5.jpg (14383 bytes) shoji-6.jpg (23957 bytes) shoji7.jpg (30512 bytes) shoji8.jpg (21954 bytes)
Shoji 5 Shoji 6 Shoji7 Shoji 8
shoji9.jpg (21938 bytes) shoji10.jpg (7131 bytes) shoji11.jpg (17550 bytes) shoji12.jpg (60820 bytes)
Shoji 9 Shoji 10 Shoji11 Shoji 12

                                                                                                       Max sizes

Shoji 1                  Shoji 2                     Shoji 3               Shoji 4            
59 x 116 59 x 116 48 x 116 59 x 116
Shoji 5 Shoji 6 Shoji7 Shoji 8
59 x 116 48 x 116 48 x 116 48 x 116
Shoji 9 Shoji 10 Shoji11 Shoji 12
48 x 116 39 x 116 39 x 116 Varies